Υφιστάμενες συνεργασίες και μνημόνια συνεργασίας του ερευνητικού εργαστηρίου με άλλους ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής, Λάρισα (www.med.auth.gr/content/ergastirio-klinikis-farmakologias ) (Memorandum).

Read more

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο διευθύνεται και εκπροσωπείται από τον Καθηγητή Αδάμ Γεώργιο, και του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο εκπροσωπείται από την Καθηγήτρια Ευτυχία Ασπροδίνη.
Το μνημόνιο συνεργασίας στοχεύει στην από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας των δύο πανεπιστημιακών εργαστηρίων, στο πλαίσιο της στρατηγικής και των στόχων τους, με σαφή προσανατολισμό και έμφαση στη διεθνή παρουσία, στην εξωστρέφεια και στις αυξανόμενες απαιτήσεις έρευνας και καινοτομίας.
Οι προβλεπόμενες δραστηριότητες των δύο συνεργαζόμενων ερευνητικών εργαστηρίων περιλαμβάνουν:

  • Συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα και στην έρευνα για την από κοινού υποβολή ερευνητικών προτάσεων.
  • Ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών και ερευνητικών δεδομένων και την από κοινού δημοσίευση ερευνητικών αποτελεσμάτων των κοινών ερευνητικών έργων.
  • Συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών.
  • Οργάνωση κοινών επιστημονικών και ακαδημαϊκών εκδηλώσεων.
  • Αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων όπως επιστημονικών οργάνων και επιστημονικού λογισμικού.
  • Αμοιβαίες επισκέψεις ερευνητών και μελών ΔΕΠ για την υλοποίηση των κοινών στόχων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

 

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Ερευνητικό Εργαστήριο Προηγμένων Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Θεσσαλονίκη (www.iee.ihu.gr/research_labs/) (Memorandum).

Read more

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ερευνητικού Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο διευθύνεται και εκπροσωπείται από τον Αναπληρωτή καθηγητή Αδάμ Γεώργιο, και του Ερευνητικού Εργαστηρίου Προηγμένων Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, το οποίο διευθύνεται και εκπροσωπείται από τον Καθηγητή Μαρμόρκο Ιωάννη.
Το μνημόνιο συνεργασίας στοχεύει στην από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας των δύο ερευνητικών εργαστηρίων, στο πλαίσιο της στρατηγικής και των στόχων τους, με σαφή προσανατολισμό και έμφαση στη διεθνή παρουσία, στην εξωστρέφεια και στις αυξανόμενες απαιτήσεις έρευνας και καινοτομίας.
Οι προβλεπόμενες δραστηριότητες των δύο συνεργαζόμενων ερευνητικών εργαστηρίων περιλαμβάνουν την συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα, την από κοινού σύμπραξη στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων, τη συνεργασία σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, την οργάνωση κοινών επιστημονικών εκδηλώσεων, αμοιβαίες επισκέψεις καθηγητών και ερευνητών, την ανταλλαγή εμπειριών σε καινοτόμες μεθόδους έρευνας και διδασκαλίας, και την από κοινού αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων.

Ερευνητικό Εργαστήριο Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, Σέρρες (http://ict.ihu.gr/ereuna/) (Memorandum).

Read more

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ερευνητικού Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών (CSLab) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο διευθύνεται και εκπροσωπείται από τον Αναπληρωτή καθηγητή Αδάμ Γεώργιο, και του Ερευνητικού Εργαστηρίου Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων (RiS-Lab) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, το οποίο διευθύνεται και εκπροσωπείται από τον Καθηγητή Καζαρλή Σπύρο.
Το μνημόνιο συνεργασίας στοχεύει στην από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας των δύο ερευνητικών εργαστηρίων, στο πλαίσιο της στρατηγικής και των στόχων τους, με σαφή προσανατολισμό και έμφαση στη διεθνή παρουσία, στην εξωστρέφεια και στις αυξανόμενες απαιτήσεις έρευνας και καινοτομίας.
Οι προβλεπόμενες δραστηριότητες των δύο συνεργαζόμενων ερευνητικών εργαστηρίων περιλαμβάνουν την συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα, την από κοινού σύμπραξη στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων, τη συνεργασία σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, την οργάνωση κοινών επιστημονικών εκδηλώσεων, αμοιβαίες επισκέψεις καθηγητών και ερευνητών, την ανταλλαγή εμπειριών σε καινοτόμες μεθόδους έρευνας και διδασκαλίας, και την από κοινού αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ερευνητικό Εργαστήριο Τεχνολογίας Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη (https://cnst.dai.uom.gr/) (Memorandum).

Read more

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ερευνητικού Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών (CSLab) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο διευθύνεται και εκπροσωπείται από τον Αναπληρωτή καθηγητή Αδάμ Γεώργιο, και του Ερευνητικού Εργαστηρίου Τεχνολογίας Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο διευθύνεται και εκπροσωπείται από τον Καθηγητή Ρουμελιώτη Μάνο.
Το μνημόνιο συνεργασίας στοχεύει στην από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας των δύο ερευνητικών εργαστηρίων, στο πλαίσιο της στρατηγικής και των στόχων τους, με σαφή προσανατολισμό και έμφαση στη διεθνή παρουσία, στην εξωστρέφεια και στις αυξανόμενες απαιτήσεις έρευνας και καινοτομίας.
Οι προβλεπόμενες δραστηριότητες των δύο συνεργαζόμενων ερευνητικών εργαστηρίων περιλαμβάνουν την συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα, την από κοινού σύμπραξη στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων, τη συνεργασία στη συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών, την οργάνωση κοινών επιστημονικών εκδηλώσεων, αμοιβαίες επισκέψεις καθηγητών και ερευνητών, την ανταλλαγή εμπειριών σε καινοτόμες μεθόδους έρευνας και διδασκαλίας, και την από κοινού αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ερευνητικό Εργαστήριο Κτηριακών & Βιομηχανικών Ενεργειακών Συστημάτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Αθήνα (https://eiclab.eee.uniwa.gr/index.php/el/) (Memorandum).

Read more

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ερευνητικού Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών (CSLab) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο διευθύνεται και εκπροσωπείται από τον Αναπληρωτή καθηγητή Αδάμ Γεώργιο, και του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κτηριακών & Βιομηχανικών Ενεργειακών Συστημάτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το οποίο διευθύνεται και εκπροσωπείται από τον Καθηγητή Ιωαννίδη Γεώργιο.
Το μνημόνιο συνεργασίας στοχεύει στην από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας των δύο ερευνητικών εργαστηρίων, στο πλαίσιο της στρατηγικής και των στόχων τους, με σαφή προσανατολισμό και έμφαση στη διεθνή παρουσία, στην εξωστρέφεια και στις αυξανόμενες απαιτήσεις έρευνας και καινοτομίας.
Οι προβλεπόμενες δραστηριότητες των δύο συνεργαζόμενων ερευνητικών εργαστηρίων περιλαμβάνουν την συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα, την από κοινού σύμπραξη στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων, τη συνεργασία στη συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών, την οργάνωση κοινών επιστημονικών εκδηλώσεων, αμοιβαίες επισκέψεις καθηγητών και ερευνητών, την ανταλλαγή εμπειριών σε καινοτόμες μεθόδους έρευνας και διδασκαλίας, και την από κοινού αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων.

Επιχείρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Κατασκευών

Επιχείρηση σχεδίασης και κατασκευής Μηχανημάτων και Συγκροτημάτων Παραγωγής Τσιμεντοπροϊόντων, Ασβεστοποιίας, Ετοίμου Σκυροδέματος και άλλων Ηλεκτρομηχανολογικών Κατασκευών, Βόλος (www.adam.com.gr) (Memorandum).

Read more

Συνεργασία μεταξύ του Ερευνητικού Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο διευθύνεται και εκπροσωπείται από τον Αναπληρωτή καθηγητή Αδάμ Γεώργιο, και της Επιχείρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Κατασκευών (ΑΔΑΜ ΙΚΕ) η οποία διευθύνεται και εκπροσωπείται από την κα Αδάμ Βασιλική.
Η συνεργασία στοχεύει στην υποστήριξη των στόχων εκσυγχρονισμού της σχεδίασης και παραγωγής των προϊόντων της εταιρείας, στην υποστήριξη υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων και τον πειραματισμό με την εφαρμογή καινοτόμων ερευνητικών ιδεών των μελών του ερευνητικού εργαστηρίου.
Πρόσφατη σύμπραξη και συνεργασία στην υποβολή ερευνητικής πρότασης “Versatile integrative design approach and architectural framework of hardware and software components for the development of reliable real-time control systems (VIDAF)” στο ΕΛΙΔΕΚ.

Technical University of Ostrava, Czech Republic

Department of Cybernetics and Biomedical Engineering at the VSB Technical University of Ostrava, Czech Republic (https://www.fei.vsb.cz/450/en) (Memorandum).

Read more
Memorandum of Understanding was signed between the Computer Systems Research Laboratory (CSLab) of the Digital Systems Department at the University of Thessaly, Greece, directed and represented by Adam Georgios, Associate Professor, and the Department of Cybernetics and Biomedical Engineering at the VSB-Technical University of Ostrava, Czech Republic, headed and represented by Professor Jiri Koziorek.
The Memorandum of Understanding aims at jointly promoting the educational, scientific and research cooperation of the two academic units, in the framework of their strategy and objectives, with a clear orientation and emphasis on the international presence, and the growing demands of research and innovation.
The envisaged activities of the two collaborating academic units include the collaboration in research projects, the joint submission of research proposals, the collaboration in postgraduate programs and co-supervision of doctoral dissertations, the organization of joint international scientific events, mutual visits of professors and researchers, and the utilization of available scientific resources.