Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών (CSLAB)
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το ερευνητικό εργαστήριο δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 (ΦΕΚ τ.Β’,αρ.Φ.4024/21-9-2020) και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Δεκέμβριο του 2020 μετά την εκλογή Δ/ντή (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ.,αρ.Φ.971/17-11-2020) και την τοποθέτηση μελών σε αυτό από τη Συνέλευση του Τμήματος. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου στοχεύουν στην ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στην Επιστήμη των Υπολογιστών, την υποστήριξη και βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, και ευρύτερα τη μεταφορά τεχνογνωσίας μέσα από την παροχή υπηρεσιών και άλλων δραστηριοτήτων, με απώτερο όφελος την τεχνολογική αλλά και οικονομική ανάπτυξη γενικότερα του Ιδρύματος και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και την προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης στην τοπική κοινωνία, την περιφέρεια και τη χώρα. Ειδικότερα, το Εργαστήριο δραστηριοποιείται και διεξάγει έρευνα εφαρμόζοντας μεθοδολογίες και τεχνικές σχεδίασης, προγραμματισμού, ανάπτυξης  και εφαρμογής υπολογιστικών συστημάτων, τόσο για συγκεκριμένα προβλήματα και εφαρμογές όσο και για τη δημιουργία και προώθηση νέων αρχιτεκτονικών και υπολογιστικών συστημάτων στην επίλυση προβλημάτων σε επιχειρήσεις και στη βιομηχανία.

Ενδεικτικοί τομείς ερευνητικής δραστηριότητας:

  • Σχεδίαση και ανάπτυξη ενσωματωμένων υπολογιστικών συστημάτων (μικροεπεξεργαστές/μικροελεγκτές, FPGAs, SoCs, ειδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα ASICs, κ.α.).
  • Ανάπτυξη σύνθετων και ευρείας κλίμακας κατανεμημένων συστημάτων από συστοιχίες υπολογιστών υψηλών επιδόσεων (HPC).
  • Σχεδίαση προηγμένων συστημάτων πραγματικού χρόνου για τον αυτόματο έλεγχο και υποστήριξη βιομηχανικών μηχανοτρονικών συστημάτων.
  • Μοντελοποίηση, προσομοίωση και ανάλυση των υπολογιστικών συστημάτων και των εφαρμογών τους.
  • Ανάπτυξη λογισμικού ελέγχου για συστήματα υπολογιστών και των εφαρμογών τους.
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών αξιοπιστίας και διάγνωσης σφαλμάτων υλικού και λογισμικού συστημάτων.
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή βέλτιστων τεχνικών παράλληλης και κατανεμημένης επεξεργασίας σε υπολογιστικά συστήματα σε βιομηχανικές μονάδες παραγωγής.
  • Ανάπτυξη εφαρμογών για την υποβοήθηση της σχεδίασης και ανάλυσης υπολογιστικών συστημάτων, ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας όπως είναι οι περιπτώσεις πλέγματος, και κατανεμημένων παράλληλων συστημάτων.
  • Quantum Computing Systems
  • Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών της Πληροφορικής όπως τεχνικών προσομοίωσης και διαδραστικών εφαρμογών.