Το ερευνητικό εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών CSLab και τα μέλη του, στο πλαίσιο του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, είναι σε θέση να υποστηρίξει την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών από υποψήφιους/ες των οποίων τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εμπίπτουν στους ερευνητικούς τομείς του εργαστηρίου.

Ενδεικτικά:

  • Ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων και έργων.
  • Συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων.
  • Κβαντική μηχανική και υπολογιστική.
  • Αρχιτεκτονικές Η/Υ και λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου.
  • Ενσωματωμένα συστήματα ελέγχου.
  • Τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση.
  • Σύνθετα και ευρείας κλίμακας κατανεμημένα συστήματα.
  • Συστοιχίες υπολογιστών υψηλών επιδόσεων (HPC).
  • Προηγμένα συστήματα πραγματικού χρόνου για τον αυτόματο έλεγχο και υποστήριξη βιομηχανικών μηχανοτρονικών συστημάτων.
  • Μοντελοποίηση, προσομοίωση και ανάλυση υπολογιστικών συστημάτων και των εφαρμογών τους.
  • Λογισμικό ελέγχου για συστήματα υπολογιστών και των εφαρμογών τους.
  • Τεχνικές αξιοπιστίας και διάγνωσης σφαλμάτων υλικού και λογισμικού συστημάτων.
  • Βέλτιστες τεχνικές παράλληλης και κατανεμημένης επεξεργασίας σε υπολογιστικά συστήματα σε βιομηχανικές μονάδες παραγωγής.
  • Σχεδίαση και ανάλυση υπολογιστικών συστημάτων, ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας ( περιπτώσεις πλέγματος, κατανεμημένων παράλληλων συστημάτων, κ.α.).
  • Ρομποτική και μηχανοτρονική.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τη διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής παρέχονται στον κανονισμό διδακτορικών σπουδών του Τμήματος ΨΣ https://ds.uth.gr/wp-content/uploads/2020/03/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ_ΣΠΟΥΔΩΝ_ΨΣ_v3.pdf

Επιπρόσθετη υποστήριξη, ιδιαίτερα οικονομική ενίσχυση, μπορεί να παρέχεται και από πηγές όπως:

  • Υποτροφίες προερχόμενες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: χορηγείται σε τακτική και ανταγωνιστική βάση αριθμός υποτροφιών από τη Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) (https://www.deka.uth.gr/).
  • Υποτροφίες από άλλες πηγές εκτός Π.Θ όπως: από το ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», από το Ευγενίδειο Ίδρυμα, από τα ιδρύματα Ωνάση και Μποδοσάκη, κλπ.
  • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα: ανταγωνιστικά προγράμματα στην αιχμή της τεχνολογίας, που χρηματοδοτούνται ως επί το πλείστον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης και για ελληνικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το ΕΛΙΔΕΚ, την ΓΓΕΚ, το ΠΘ και άλλους φορείς.

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με την υποστήριξη υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων με υποτροφίες, αποτελούν οι δράσεις του Ευρωπαϊκού προγράμματος Marie Skłodowska-Curie (https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/) για Doctoral Networks και Postdoctoral Fellowships, των οποίων οι προκηρύξεις αναμένονται στις 18 Μαΐου 2021.
Το ερευνητικό εργαστήριο CSLab με τα μέλη του και ενδιαφερόμενους υποψήφιους διδάκτορες ή/και μεταδιδάκτορες θα συμμετέχει σε αυτές τις δράσεις με υποβολές προτάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον Δ/ντή του ερευνητικού εργαστηρίου κ. Αδάμ Γεώργιο (gadam@uth.gr) είτε σε κάποιο από τα μέλη του ερευνητικού εργαστηρίου.