Το Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο κοινής ερευνητικής δράσης στον τομέα της ανάπτυξης φαρμάκων με τεχνικές Κβαντικής Μηχανικής Μάθησης.

Το μνημόνιο συνεργασίας περιλαμβάνει:

  • Συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα και στην έρευνα για την από κοινού υποβολή ερευνητικών προτάσεων.
  • Ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών και ερευνητικών δεδομένων και την από κοινού δημοσίευση ερευνητικών αποτελεσμάτων των κοινών ερευνητικών έργων.
  • Συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών.
  • Οργάνωση κοινών επιστημονικών και ακαδημαϊκών εκδηλώσεων.
  • Αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων όπως επιστημονικών οργάνων και επιστημονικού λογισμικού.
  • Αμοιβαίες επισκέψεις ερευνητών και μελών ΔΕΠ για την υλοποίηση των κοινών στόχων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.