Ενσωμάτωση του ερευνητικού εργαστηρίου CSLab στα ερευνητικά εργαστήρια του ιδρύματος

Προσθήκη του ερευνητικού εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών (CSLab) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων στα ερευνητικά εργαστήρια (https://ee.uth.gr/el/laboratories) της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας...